11.jpg

Na základě Pokynu MŠMT k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím zveřejňuji tyto informace:

Ředitelka:
Ing. Olga Matějková - jmenována do funkce ředitelky Masarykova gymnázia s účinností
od 1. 8. 2012 usnesením Rady Plzeňského kraje ze dne 24. 5. 2012 pod čj. 5747/12.
Pravomoci ředitelky školy vymezuje zákon č. 561/2004 – školský zákon.

Pracovníci pověření poskytováním informací:
Mgr. Radim Skočný, zástupce ředitelky školy, tel./fax: 377 235 705,

Přijímáním stížností oznámení a podnětů podle zákona č. 500/2004 – správní řád, je pověřena sekretářka školy Jitka Weidlová, tel. 377 270 874. O vyřízení stížnosti bude stěžovatel informován do 30 dnů po obdržení stížnosti.

Žádost o informace přijímá pověřený pracovník Masarykova gymnázia v době úředníchhodin nebo po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 377 235 705, 377 270 874, 377 270 879. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebopísemně (doručená poštou, osobně nebo jiným způsobem). Pokud je informace jinakpřístupná (na internetu, na nástěnce apod.), může pověřený pracovník místo požadovanéinformace jen sdělit údaje umožňující její vyhledání. V případě ústní žádosti tak učiníneprodleně, v případě písemné nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadateltrvá na písemném vyřízení žádosti o informaci, musí jeho žádost být písemná. Písemnouinformaci je žadatel povinen hradit dle platného sazebníku. 

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Zhotovení jednostranné kopie  2 Kč 
Zhotovení oboustranné kopie  3 Kč 
Zjišťování a vyhledávání podkladů, jejich zpracování proposkytnutí informace
 – za každých započatých 30 minut
 40 Kč 
Kopírování informací na elektronické médium  20 Kč 
Zasílání informací poštou – dle platných sazeb poštovného  

Poplatky se hradí zálohově v účtárně školy.

Písemné poskytnutí informací si lze po uplynutí zákonné lhůty vyzvednout v sekretariátu školy u pověřené pracovnice.


Počet poskytovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v loňském školním roce.

 počet podaných žádostí o informace 0
 počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
 počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
 počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace 0