11.jpg

Kritéria pro přijetí ke čtyřletému studiu pro školní rok 2021/2022

Budou upřesněna do 31. ledna 2021.


Kritéria pro přijetí ke čtyřletému studiu pro školní rok 2020/2021

1. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků jednotných testů (CERMAT) a kritérií stanovených školou do schváleného počtu 60 žáků (celkem 60 - z toho 30 žáků pro ŠVP „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“ a 30 žáků pro ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“). Písemné testy jsou povinné pro všechny uchazeče o studium na Masarykově gymnáziu. Zohledňuje se rovněž prospěch na základní škole, účast v olympiádách a vědomostních soutěžích srovnatelné úrovně od okresního kola výše. Chování na ZŠ musí být hodnoceno jako velmi dobré.

Pozn.:
Výsledková listina bude zpracována na základě obdržených výsledků přijímacích testů CERMAT a kritérií stanovených školou.
Škola nesmí přijmout do jedné třídy více než 30 žáků. Pokud kolem 30. místa bude více žáků se stejným bodovým hodnocením (např. pořadí 29.-31.), budou přijati žáci do 28. místa včetně a další teprve po uvolnění místa v předchozím pořadí (např. po oznámení, že žák do 28. místa dává přednost jiné škole).

2. Jednotné testy budou z českého jazyka a matematiky.

3. Uchazeč o studium nesmí být hodnocen v 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku prospěchem nedostatečným.

4. Uchazeč, který získá z některého testu 14 a méně bodů, neprospěl u přijímací zkoušky.

5. Jednotné testy vychází z platných pedagogických dokumentů:

• RVP pro základní vzdělávání
• Standardy pro základní vzdělávání - Český jazyk a literatura
• Doporučené učební osnovy předmětu ČJL pro základní školu (MŠMT, 2011)
• Doporučené učební osnovy předmětu Matematika pro základní školu (MŠMT, 2011)

6. O bodech za účast v olympiádách a soutěžích srovnatelné úrovně rozhodne přijímací komise.

7. Zájemcům, kteří nejsou občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraničí, se na vlastní žádost při přijímacím řízení promíjí  přijímací zkouška z ČJL dle § 20 odst. 4 školského zákona. Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy podle vysvědčení posledního ročníku ZŠ dodaného s přihláškou ke studiu. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem. Tito uchazeči budou hodnoceni na základě výsledků z matematiky poskytnutých Centrem a kritérií stanovených školou (tzv. redukované pořadí). Pořadí uchazeče v redukovaném hodnocení bude použito pro jeho zařazení do výsledkové listiny uchazečů dle § 60d odst. 3 školského zákona.

Pozn.:
Diplomy z olympiád a soutěží posílejte jako ověřené kopie nebo přineste originál k ověření nejpozději v den konání testů.

Podrobné bodové hodnocení přijímací zkoušky (jednotné testy, bonifikace za prospěch na ZŠ z 10 stanovených předmětů: Čj, cizí jazyk 1, cizí jazyk 2, Ov, D, Z, M, F, Ch, Př, olympiády a soutěže atd.) bude součástí výsledkové listiny.

Za výsledky jednotných testů, za prospěch na ZŠ, za účast v olympiádách a soutěžích lze získat následující počty bodů:

Jednotné testy z českého jazyka a z matematiky jsou bodovány; za každý lze získat maximálně 50 bodů.

Body za prospěch na ZŠ z vybraných předmětů: hodnotí se jednotlivě prospěch ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy. Je-li prospěchový průměr 1,00, získává žák 15 bodů; za každou desetinu pak o 1,5 bodu méně. Maximální počet bodů za prospěch na ZŠ může tedy být 30 bodů. Do prospěchového průměru se nezapočítává chování.

Za umístění na 1.-3. místě v olympiádách a vědomostních soutěžích srovnatelné úrovně (pouze v 8. a 9. třídě) lze získat body za umístění na 1.-3. místě takto:

umístění    okresní (městské) kolo    regionální (krajské) kolo
1. 9 18
2. 6 15
3. 3 12

Pokud byl žák úspěšný ve více olympiádách či soutěžích srovnatelné úrovně, body se sčítají. Body se nenačítají za jednotlivá kola, ale přidělují se podle nejvyššího dosaženého umístění. Žákovi může být započítáno za úspěšné umístění v olympiádách a vědomostních soutěžích maximálně 30 bodů.