12.jpg

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/21

Maturitní zkouška (MZ) ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu - tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 135/2020 Sb. zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování. Maturitní zkouška se koná vždy v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.

V jarním zkušebním období 3.-5. května 2021 se konají didaktické testy.

 • Společná část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a z druhé zkoušky, pro kterou si žák zvolí buď matematiku, nebo cizí jazyk. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají pouze formou didaktického testu.
Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám a k výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky - matematika rozšiřující.

Zkouška z českého jazyka a literatury
U konání didaktického testu se nic nemění. Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 85 minut a žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a má možnost použít překladový slovník.

Zkouška z cizího jazyka
Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou dotaci hodin pro profilové zkoušky ve školním vzdělávacím programu daného oboru vzdělání, ve kterém se žák vzdělává. Upozorňujeme, že povinná dotace hodin se změnila - viz § 14 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Pro didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk platí i nadále stejná pravidla - trvá 110 minut, z toho 40 minut trvá poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

Zkouška z matematiky
Didaktický test z matematiky trvá 150 minut. Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu o 10 minut a umožňuje se při konání didaktického testu použít překladový slovník. (Žák, který koná didaktický test z matematiky, bude mít v profilové části o 1 známku méně, neboť na konání didaktického testu z matematiky již nenavazuje žádná povinná profilová zkouška.)

 • Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou ústní zkoušky (kánon literatury naleznete zde) a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších dvou povinných zkoušek z nabídky ředitelky školy. Pro školní rok 2020/21 je vypuštěna písemná práce z českého i cizího jazyka.
Pro školní rok 2020/21 stanovila ředitelka školy pro profilovou část MZ 2 povinné zkoušky a dále maximálně 2 nepovinné zkoušky (podoba profilové části je plně v kompetenci ředitele). Žák nesmí maturovat v profilové části MZ ze stejného předmětu jako ve společné části MZ.

Termíny:

 17.-21. 5. 2021 - ústní maturitní zkoušky

 • Všichni studenti budou mít povinnou jednu zkoušku z cizího jazyka (ve společné nebo profilové části – dle vlastního uvážení).

 • Studenti jazykových tříd budou povinně maturovat z 1. (hlavního) jazyka (ve společné nebo profilové části – dle vlastního uvážení).

Forma povinných zkoušek profilové části MZ – ústní zkouška před zkušební komisí trvající 15 minut.

 • Zkoušky profilové části maturitní zkoušky mají povahu ústní zkoušky v délce trvání 15 minut.

 • Hodnocení žáků vychází z Hodnocení výsledků vzdělávání žáků MG. Každá zkouška profilové části se hodnotí zvlášť, hodnotí se známkou 1 až 5.

 • Předmětem hodnocení profilových zkoušek všeobecně vzdělávacích předmětů je:
  - odborná kompetence - znalost faktů, zákonitostí, pochopení vztahů
  - jazyková kompetence - kultivovanost, výstižnost vyjádření zadaného tématu, znalost terminologie

 • Předmětem hodnocení profilových zkoušek z cizího jazyka je:
  - lexikální kompetence
  - gramatická kompetence
  - fonologická kompetence
  - schopnost interakce

 • Výslednou známku schvaluje maturitní komise na návrh hodnotitelů.

Zkušební předměty jsou: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika a výpočetní technika, matematika rozšiřující.

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka
Pokud žák koná v profilové části alespoň 4 povinné zkoušky, lze zkoušku  z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle SERR pro jazyky . Do 31. 3. zveřejní MŠMT informaci o zkouškách, kterými lze nahradit profilovou maturitní zkoušku z cizího jazyka. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy do 31. 3. pro jarní termín a do 30. 6. pro podzimní termín. Součástí žádosti musí být doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. V případě nahrazení zkoušky z cizího jazyka je na maturitním vysvědčení místo známky uvedeno slovo „nahrazeno“.

V Plzni dne 16. 10. 2020, aktualizováno dne 15. 2. 2021

Maturitní témata pro školní rok 2020/2021

Matematika               Zeměpis               Fyzika 4. A                Fyzika 4. B, OKA, OKB
Chemie               Dějepis                Němčina                 Angličtina 4. A, 4. B, OKA, OKB 
Biologie               Zsv              Ivt                Angličtina 4. A, OKA