11.jpg

Anglický jazyk je na našem gymnáziu již tradičně vyučován velmi kvalitním způsobem. Ve školním roce 2017/2018 bude výuku AJ zajišťovat 11 vyučujících. Při výuce klademe důraz na rozvoj všech komunikativních dovedností, tj. písemných, řečových i poslechových. Soustřeďujeme se u studentů nejen na bezpečné zvládnutí a osvojení gramatiky, slovní zásoby a pravopisu, ale též na praktické užití jazyka v mezinárodních kontaktech, různých zájmových činnostech i při dalším studiu. Výuka jazyka je zároveň založena na neustálé výměně názorů, formulování a vyjadřování vlastních myšlenek, neustálém získávání nových informací z mnoha sfér, rozsáhlé škály předmětů a na příslušné úrovni vědních oborů.

Jak na čtyřletém, tak na osmiletém gymnáziu jsou zavedeny speciální třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka. Tyto třídy mají vyšší dotaci hodin angličtiny týdně. V seminářích zaměřených na konverzaci vyučuje rodilý mluvčí. Ve druhém ročníku a v sextách je povinně volitelný seminář zaměřený na konverzaci v libovolně zvoleném jazyce (AJ, NJ, FJ, RJ). V posledních dvou ročnících obou větví gymnázia je zařazen povinný dvouhodinový blok zaměřený na reálie anglicky mluvících zemí a zároveň je hodina týdně věnovaná výuce dějepisu v angličtině. Studenti jazykových tříd jsou rovněž systematicky připravováni na složení Cambridgeské zkoušky First Certificate in English (FCE). Jedná se o mezinárodní referenční úroveň B2 (popř. C1). Zvlášť nadaní studenti mohou usilovat o složení Cambridge Exam CAE (referenční úroveň C1, popř. C2).

Semináře a jazykové zkoušky
Studenti všech tříd (tj. od sext a 2. ročníků) si v rámci volitelných seminářů mohou zvolit semináře zaměřené na konverzaci v anglickém jazyce. V těchto seminářích jsou probírána konverzační témata všeobecně společenská i ta, která jsou součástí maturitní zkoušky. Studenti třetího ročníku (septim) tříd s všeobecným zaměřením si mohou zvolit seminář, který je zaměřen na přípravu k jazykovým zkouškám (FCE a CAE.) Tímto se snažíme podchytit talentované a motivované studenty i z těchto tříd. Studenti třetích i čtvrtých ročníků s všeobecným zaměřením si mohou rovněž vybrat studium reálií anglicky mluvících zemí.

V září 2016 získalo jeden z mezinárodních certifikátů celkem 14 studentů (7 studentů FCE, 5 studentů FCE/A (C1), 2 studentky CAE/A (C2).
Ve školním roce 2016/2017  získalo jeden z mezinárodních certifikátů rovněž 14 studentů.
Zkoušku FCE (B2) úspěšně složili 4 studenti třídy SPB, 3. B. Dalších 8 studentů ze tříd SPB, 3. A, 3. B získalo FCE/A (C1), 2 studenti ze třídy OKA získali CAE/A (C2).

Mezinárodní aktivity
Po loňském poznávacím pobytu v Irsku, jehož se zúčastnilo na 50 studentů, letos pro změnu ve spolupráci s předmětovou komisí fyziky plánujeme pro sexty a druhé ročníky exkurzi do Technického muzea a Olympijského parku v Mnichově.

Výměnné studijní pobyty
Naše škola má již dvacet pět let partnerskou školu Gribskov gymnasium v Helsinge, v Dánsku. Ve spolupráci budeme pokračovat i v tomto školním roce. K tomuto výročí chceme navrhnout novou formu spolupráce – debaty online.

Soutěže
Ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého gymnázia mají studenti možnost účastnit se konverzační soutěže (školní, okresní, regionální i celostátní kolo). V loňském roce se soutěže na naší škole zúčastnilo 94 studentů ve třech kategoriích. V okresním kole jsme bodovali ve všech kategoriích na prvním a druhém místě. Nejvíce se nám zadařilo v II. kategorii v regionálním kole, kde jsme získali 4. místo.
Po loňských úspěších se i v tomto školním roce opět chceme zúčastnit krajské přehlídky Ars Poeticae  v dramatizaci, recitaci a ve vlastní tvorbě.
Naše komise už bude organizovat 7. ročník soutěže English Cup ve vlastní literární tvorbě. Vloni svoje příspěvky zaslalo 37 studentů naší školy.

Studenti v zahraničí
V letošním roce opět studují někteří naši studenti na středních školách v zahraničí, a to v USA, Švýcarsku a Francii.

Projekty
Naši studenti se pod vedením svých vyučujících aktivně účastní vlastní projektové činnosti, oblíbené jsou i projekty v rámci UNESCO ( European Parliament). Zároveň na naší škole proběhlo výběrové řízení pro studium v online kurzech na John Hopkins University, Baltimore, USA. Center for Talented Youth (CTY)/Centrum pro talentovanou mládež (CTM) podporuje zejména studium matematiky a přírodních věd v angličtině. Další vybrané americké vysoké školy rovněž nabízejí CTM Online Program za přijatelnější ceny, takže je tato možnost studia dostupnější pro více studentů. Studium vloni velmi úspěšně ukončili první čtyři studenti naší školy, a tak se v letošním roce zapojí další, tentokrát jich je devět, kteří si vybrali studium matematiky, biologie, angličtiny, informatiky a filmu. Všichni získali státní stipendium od MŠMT ve výši 5000,- Kč. Budeme jim držet palce.

Snažíme se umožnit i studium jiných jazyků, máme-li ve svém sboru rodilé mluvčí. Potom je výuka realizována prostřednictvím angličtiny. Předloni jsme byli jednou ze dvou středních škol v České republice, kde se studovala portugalština, od loňského roku mohou zájemci studovat čínštinu (mandarínštinu) s naší lektorkou z Tchaj-wanu.

Nejen škola sama vzdělává, a tak se snažíme využít nabídek i jiných institucí. Tradičně rovněž navštěvujeme kulturní představení v angličtině. Podobné akce plánujeme i pro tento školní rok.

PhDr. Jana Tolletová,
předsedkyně Předmětové komise anglického jazyka,
francouzského jazyka a ruského jazyka