12.jpg

Anglický jazyk je na našem gymnáziu již tradičně vyučován velmi kvalitním způsobem. Ve školním roce 2019/2020 bude výuku AJ zajišťovat 9 vyučujících a dva lektoři. Při výuce klademe důraz na rozvoj všech komunikativních dovedností, tj. písemných, řečových i poslechových. Soustřeďujeme se u studentů nejen na bezpečné zvládnutí a osvojení gramatiky, slovní zásoby a pravopisu, ale též na praktické užití jazyka v mezinárodních kontaktech, různých zájmových činnostech i při dalším studiu. Výuka jazyka je zároveň založena na neustálé výměně názorů, formulování a vyjadřování vlastních myšlenek, neustálém získávání nových informací z mnoha sfér, rozsáhlé škály předmětů a na příslušné úrovni vědních oborů.

Jak na čtyřletém, tak na osmiletém gymnáziu jsou zavedeny speciální třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka. Tyto třídy mají vyšší dotaci hodin angličtiny týdně. V seminářích zaměřených na konverzaci vyučuje rodilý mluvčí. Ve druhém ročníku a v sextách je povinně volitelný seminář zaměřený na konverzaci v libovolně zvoleném jazyce (AJ, NJ, FJ, RJ). V posledních dvou ročnících obou větví gymnázia je zařazen povinný dvouhodinový blok zaměřený na reálie anglicky mluvících zemí a zároveň je hodina týdně věnovaná výuce dějepisu v angličtině. Studenti jazykových tříd jsou rovněž systematicky připravováni na složení Cambridgeské zkoušky First Certificate in English (FCE). Jedná se o mezinárodní referenční úroveň B2 (popř. C1). Zvlášť nadaní studenti mohou usilovat o složení Cambridge Exam CAE (referenční úroveň C1, popř. C2).

Semináře a jazykové zkoušky
Studenti všech tříd (tj. od sext a 2. ročníků) si v rámci volitelných seminářů mohou zvolit semináře zaměřené na konverzaci v anglickém jazyce. V těchto seminářích jsou probírána konverzační témata všeobecně společenská i ta, která jsou součástí maturitní zkoušky. Studenti třetího ročníku (septim) tříd s všeobecným zaměřením si mohou zvolit seminář, který je zaměřen na přípravu k jazykovým zkouškám (FCE a CAE.) Tímto se snažíme podchytit talentované a motivované studenty i z těchto tříd. Studenti třetích i čtvrtých ročníků s všeobecným zaměřením si mohou rovněž vybrat studium reálií anglicky mluvících zemí.

V září 2019 si převzalo jeden z mezinárodních certifikátů celkem 35 studentů - 23 studentů FCE/B2 a 10 studentů FCE/A (C1).
Zkoušku CAE (C1) získala 1 studentka a CAE/A (C2) také 1 studentka.

Mezinárodní aktivity
Vzhledem k tomu, že se v roce 2018/19 uskutečnily dva zájezdy zhruba pro 120 studentů do Velké Británie a Skandinávie, je naplánován další poznávací zájezd do Velké Británie na září 2020.

Soutěže
Ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého gymnázia mají studenti možnost účastnit se konverzační soutěže (školní, okresní, regionální i celostátní kolo). 
Po loňských úspěších se i v tomto školním roce opět chceme zúčastnit krajské přehlídky Ars Poeticae  v dramatizaci, recitaci a ve vlastní tvorbě.
Naše komise už bude organizovat 9. ročník soutěže English Cup ve vlastní literární tvorbě. 
V letošním školním roce se opět zúčastníme mezinárodní on-line soutěže Best in English.

Projekty
Naši studenti se pod vedením svých vyučujících aktivně účastní vlastní projektové činnosti, oblíbené jsou i projekty v rámci UNESCO ( European Parliament). Zároveň na naší škole proběhlo výběrové řízení pro studium v online kurzech na John Hopkins University, Baltimore, USA. Center for Talented Youth (CTY)/Centrum pro talentovanou mládež (CTM) podporuje zejména studium matematiky a přírodních věd v angličtině. Další vybrané americké vysoké školy rovněž nabízejí CTM Online Program za přijatelnější ceny, takže je tato možnost studia dostupnější pro více studentů. Studium vloni velmi úspěšně ukončilo 11 studentů, z toho 6 úspěšně složilo mezinárodní zkoušky AP Exams. Certifikáty jim byly předány v září 2019 na slavnostním vyhlášení v Praze, jež se konalo pod záštitou Akademie věd České republiky. V letošním roce se zapojí 7 studentů, kteří si vybrali studium matematiky, angličtiny, psychologie, světové kultury a politiky USA. Všichni získali státní stipendium od MŠMT ve výši 4 000 Kč. Budeme jim držet palce.

Snažíme se umožnit i studium jiných jazyků, máme-li ve svém sboru rodilé mluvčí. Potom je výuka realizována prostřednictvím angličtiny. V roce 2015 jsme byli jednou ze dvou středních škol v České republice, kde se studovala portugalština, od roku 2016 mohou zájemci studovat čínštinu (mandarínštinu) s naší lektorkou z Tchaj-wanu.

Nejen škola sama vzdělává, a tak se snažíme využít nabídek i jiných institucí. Tradičně rovněž navštěvujeme kulturní představení v angličtině. Podobné akce plánujeme i pro tento školní rok.

PhDr. Jana Tolletová,
předsedkyně Předmětové komise anglického jazyka,
francouzského jazyka a ruského jazyka